ชื่อ : อาจารย์ศรีวารี สุจริตชัย
เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000
อีเมล์ : xx@gmail.com

  ตำแหน่งทางบริหาร
     -
  วันที่เข้าทำงาน
    - 19 สิงหาคม 2539
  วุฒิการศึกษา
 

 - คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 - วท.บ. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 - ระบบฐานข้อมูล

  ประวัติการทำงาน
 

 - 2539 - ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
 - 2537 - 2539 (โปรแกรมเมอร์) บริษัทไทยการ์เม้น กรุงเทพ
 - 2535 - -2536 หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

  วิชาที่สอน
 

 - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 - การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
     -
  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
     -
  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา

ย้อนกลับ