ชื่อ : อาจารย์อธิคม พฤกษ์ศศิธร
เบอร์โทรศัพท์ : 0000000000
อีเมล์ : xx@gmail.com

  ตำแหน่งทางบริหาร
     -
  วันที่เข้าทำงาน
    - 
  วุฒิการศึกษา
 

 - คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 - วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 

  งานวิจัยที่สนใจ
 

 - 

  ประวัติการทำงาน
 

 - 

  วิชาที่สอน
 

 - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 - คณิตศาสตร์

  คณะกรรมการ
    -
  ตำรา
     -
  เอกสารประกอบการสอน
     -
  งานวิจัย
      -
  วิทยากรรับเชิญ
     -
  บทความทางวิชาการ
     -
  โครงการบริการทางวิชาการ
     -
  อบรมสัมนา
     -
 

ย้อนกลับ