ประมาณการค่าใช้จ่าย

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

- หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี   ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ   64,000 บาท
- หลักสูตรปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน   ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ   32,000 บาท
- หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ    ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ   64,000 บาท