แนวทางการประกอบอาชีพ

1. สามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการของรัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์
2. สามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ การเขียนโปรแกรมบนมือถือ และการเขียนโปรแกรมทั่วไป
3. สามารถประกอบอาชีพทางด้านการพัฒนาและออกแบบระบบฐานข้อมูลให้กับองค์กร
4. สามารถประกอบอาชีพทางด้านการพัฒนาและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
5. สามารถประกอบอาชีพทางด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เช่นการออกแบบแบนเนอร์  แผ่นพับ ป้ายโฆษณา ปกหนักสือ นิตยสารต่างๆ
6. สามารถประกอบอาชีพทางด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. สามารถประกอบอาชีพอิสระ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ให้เข้ากับระบบงานด้านอื่นๆ