ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา  
 ระดับการศึกษา  : ปริญญาตรี เทียบโอน
 คณะ  : เทคโนโลยีสังคม
 สาขาวิชา  : ระบบสารสนเทศ
 ชื่อปริญญา  : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)
 ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร  : 

 

<td '50%'=""> 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หน่วยกิตต่ำสุด : 30

<td '50%'=""> 1.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
0010001-1  Life and Social Quality Development
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3 (3-0-6)

 

<td '50%'=""> 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
0020001-1  Personality Development
 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 (3-0-6)

 

<td '50%'=""> 1.3   กลุ่มวิชาภาษา

หน่วยกิตต่ำสุด : 12

<td '50%'=""> 1.3.1   กลุ่มรายวิชาภาษาไทย

หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
0031001-1  Thai for Communication
 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 

<td '50%'=""> 1.3.2   กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ

หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
0032001-1  English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1  English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1  English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1  English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1  English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1  Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)

 

<td '50%'=""> 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
0041001-1  Mathematics and Computer in Daily Life
 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0042001-1  Science Technology and Environment for Life
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3 (3-0-6)

 

<td '50%'=""> 1.5   กลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไป เลือก

หน่วยกิตต่ำสุด : 6

<td '50%'=""> 1.5.1   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
0010002-1  Thai Politic and Government
 การเมืองและการปกครองไทย
3 (3-0-6)
0010003-1  Society and Economy
 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
0010004-1  Society and Law
 สังคมกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
0010005-1  Community Society Culture and Environment
 ชุมชน สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)

 

<td '50%'=""> 1.5.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
0020002-1  Information for Study
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3 (3-0-6)
0020003-1  General Psychology
 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
0020004-1  Thai Studies
 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
0020005-1  Religion for Peace
 ศาสนาเพื่อสันติสุข
3 (3-0-6)
0020006-1  Knowledge Management
 การจัดการความรู้
3 (3-0-6)
0020007-1  Recreation in Daily Life
 นันทนาการในชีวิตประจำวัน
3 (2-2-5)

 

<td '50%'=""> 1.5.3   กลุ่มวิชาภาษา

หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
0031002-1  Thai Literature Appreciation
 วรรณคดีไทยนิยม
3 (3-0-6)
0031003-1  Art of Speaking in Daily Life
 ศิลปะการพูดในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0031004-1  Listening and Reading for Life Quality Development
 การฟังและการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
0031005-1  Writing for Communication
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0031006-2  Contemporary Thai Literature and Thai Society
 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทยปัจจุบัน
3 (3-0-6)
0032001-1  English for Study Skills
 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3 (3-0-6)
0032002-1  English in Daily Life
 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032003-1  English Reading
 การอ่านภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032004-1  English Conversation
 สนทนาภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0032005-1  English Writing in Daily Life
 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
0032006-1  Interactive English Skills
 ทักษะสัมพันธ์ทางภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
0033001-1  Chinese for Communication
 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033002-1  Japanese for Communication
 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033003-1  Korean for Communication
 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033004-1  German for Communication
 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
0033005-1  Russian for Communication
 ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 

<td '50%'=""> 1.5.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์

หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
0042002-1  Amazing Waterlily and Lotus
 มหัศจรรย์แห่งบัว
3 (3-0-6)
0042003-1  Nature of the Whole
 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3 (3-0-6)
0042004-1  Pet Value
 คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3 (3-0-6)
0043001-1  Exercise for Health
 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3 (2-2-5)
0043002-1  Sport Sciences for Excercise
 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย
3 (2-2-5)

 

<td '50%'=""> 2   หมวดวิชาเฉพาะ

หน่วยกิตต่ำสุด : 100

<td '50%'=""> 2.1   กลุ่มวิชาแกน

หน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
0210101-3  Principles of Economics
 หลักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
0401101-3  Principles of Management
 หลักการจัดการ
3 (3-0-6)
0401102-3  Business Law
 กฎหมายธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401103-1  Business Ethics
 จริยธรรมทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401104-3  Introduction to International Business
 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
0401105-1  Business Statistics
 สถิติทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0401310-1  Taxation
 การภาษีอากร
3 (3-0-6)
0401311-2  English for Business Communication
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3 (3-0-6)
0402101-2  Principles of Marketing
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
0403101-3  Introduction to Accounting
 การบัญชีชั้นต้น
3 (2-2-5)
0403103-1  Business Finance
 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
0404201-1  Logistics and Supply Chain Management
 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3 (3-0-6)
0405103-1  Business Information Systems
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3 (3-0-6)

 

<td '50%'=""> 2.2   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

หน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
0405101-1  Computer Programming 1
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3 (2-2-5)
0405102-2  Computer Programming 2
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3 (2-2-5)
0405104-1  Information Technology Infrastructure
 โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0405204-2  Database System
 ระบบฐานข้อมูล
3 (3-0-6)
0405205-1  Data Structure and Algorithm
 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3 (3-0-6)
0405206-1  Applications for Program Packages in Business
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
0405207-1  Data Communication and Computer Network
 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
0405208-1  Information Technology for Organization
 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร
3 (3-0-6)
0405309-1  Information System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0405310-1  Application on Mobile Devices
 แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
3 (2-2-5)
0405311-1  Information Technology Security and Risk Management
 ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง
3 (3-0-6)
0405312-1  Object-Oriented Programming
 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3 (2-2-5)
0405313-1  Dynamic Web Programming
 การเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ
3 (2-2-5)
0405314-1  Business Intelligence
 ธุรกิจอัจฉริยะ
3 (3-0-6)
0405415-1  Senior Project
 โครงงานระดับปริญญาตรี
3 (0-6-3)

 

<td '50%'=""> 2.3   กลุ่มวิชาเลือก

หน่วยกิตต่ำสุด : 16

<td '50%'=""> 2.3.1   กลุ่มวิชาฝึกงานและประสบการณ์

หน่วยกิตต่ำสุด : 7

<td '50%'=""> 2.3.1.1   เลือก

หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
0405301-2  Preparation for Job Training
 การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกงาน
1 (0-2-1)
0405302-2  Job Training
 การฝึกงาน
3 (0-240-0)
0405403-1  Seminar in Computer Information System
 สัมมนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)

 

<td '50%'=""> 2.3.1.2   เลือก

หน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
0405401-1  Preparation for Co-operative Education
 การเตรียมความพร้อมสำหรับสหกิจศึกษา
1 (0-2-1)
0405402-1  Co-operative Education
 สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)

 

<td '50%'=""> 2.3.2   กลุ่มวิชาเลือกทั่วไป

หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
0405116-1  Computer Programming 1 Laboratory
 การปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
1 (0-2-1)
0405117-1  Computer Programming 2 Laboratory
 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
1 (0-2-1)
0405218-1  Data Communication and Computer Network Laboratory
 ปฏิบัติการการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1 (0-2-1)
0405219-1  Java Programming Language
 ภาษาจาวา
3 (2-2-5)
0405220-1  Database Management Software
 ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
3 (2-2-5)
0405321-1  Business Process Management
 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
0405322-1  Visual Programming
 การโปรแกรมแบบวิชวล
3 (2-2-5)
0405323-1  Business Forcasting
 การพยากรณ์ทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
0405324-1  Knowledge Management System and Learning Organization
 ระบบจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้
3 (3-0-6)
0405325-1  Dynamic Web Programming Laboratory
 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ
1 (0-2-1)
0405326-2  Software for Computer Graphics
 ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในงานด้านกราฟิก
3 (2-2-5)
0405327-1  Information System Research Methods
 ระเบียบวิธีวิจัยทางระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0405328-1  Miltimedia and Applied in Business
 มัลติมีเดียและการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
0405329-1  Object-Oriented Programming Laboratory
 ปฏิบิติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
1 (0-2-1)
0405430-1  Customer Relationship Management
 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3 (3-0-6)
0405431-1  Electronics Commerce
 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
0405432-1  Object-Oriented System Analysis and Design
 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
3 (3-0-6)
0405433-1  Selected Topics in Computer Programming
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-5)
0405434-1  Information System Project Management
 การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0405435-1  Decision Support Software
 ซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
3 (2-2-5)
0405436-1  Enterprise Resource Planning Software
 ซอฟต์แวร์เพื่อการวางแผนทรัพยากรในองค์กร
3 (2-2-5)
0405437-1  Selected Topics in Information System
 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางระบบสารสนเทศ
3 (3-0-6)
0405438-1  Special Topics
 หัวข้อพิเศษ
3 (3-0-6)

 

<td '50%'=""> 3   หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิตต่ำสุด : 6