คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ปริญญาตรี 4 ปี - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี เทียบโอน

- รับผู้สำเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา (หลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชา)