เกี่ยวกับสาขาวิชา

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเป็นสาขาที่เปิดสอนทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยหลักการสอนเน้นให้นักศึกษาที่ลงมือปฏิบัติในด้านที่นักศึกษาสนใจอย่างแท้จริง พร้อมทั้งมีทฤษฎีรองรับ และเมื่อใกล้สำเร็จการศึกษาเราได้มีการส่งนักศึกษาออกไปสหกิจศึกษากับบริษัททางด้านคอมพิวเตอร์ ทั่วประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองการทำงานตามสถานประกอบการจริง

สาขาระบบสารสนเทศได้สอนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านต่างๆของคอมพิวเตอร์ดังนี้
- ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- ด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ด้านการออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ด้านการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์
- ด้านการพัฒนาโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน
- ด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

พร้อมทั้งเราได้สร้างแนวคิดให้กับนักศึกษาในด้านการทำงานให้เป็นบุคคลที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม  เป็นคนดีของสังคม ก่อนออกไปสู่ตลาดแรงงาน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยอบรมสั่งสอนอย่างใกล้ชิด