ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)
          ศูนย์กลางภูมิปัญญาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน
 
ปณิธาน (Determination)
          สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (พัฒนาซอร์ฟแวร์) มีจุดมุ่งหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บำรุงรักษาและถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า และความเป็นเลิศทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มี ความเรืองปัญญา และคุณธรรม เพื่ออำนวยต่อความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติ มุ่งสร้างบัณฑิตให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้
 
วิสัยทัศน์  (Vision)
           เป็นผู้นำการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ สร้างงานสู่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียน
          1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตทั้งในประเทศและ กลุ่มอาเซียน
          2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติ และนานาชาติ
          3. บริการวิชาการแก่สังคมแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
          4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (บูรณาการกับพันธกิจหลัก)
          5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล เพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ
          6. พัฒนาคณะฯมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน (เครือข่ายในประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัย)
 
พันธกิจ (Missions)          
1.จัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา  เพื่อผลิตนักศึกษาที่เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสนองความ ต้องการของตลาดแรงงานและมีความเป็นสากล
          2.เป็นศูนย์บริการทางวิชาการ วิชาชีพ แก่ชุมชน เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม
          3.ส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่มีคุณค่า ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างต่อเนื่อง
          4.สร้างสมรรถนะองค์กรโดยพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการของคณะในทุกระดับให้มีคุณภาพ
          5.ดำเนินกิจกรรมและพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อมปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues)
          1.    พัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศและกลุ่มอาเซียน
          2.    พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          3.    ส่งเสริมการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
          4.    ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          5.    บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
          6.    พัฒนาคณะมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
  
เป้าประสงค์(Goals)
          1.    ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
          2.    มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระดับชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน
          3.    เป็นแหล่งบริการวิชาการและวิชาชีพสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง
          4.    มีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับพันธกิจหลักและกิจกรรมนักศึกษา
          5.    บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร
          6.    พัฒนาศักยภาพคณะตามพันธกิจ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
 
อัตลักษณ์(Identity)      บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on)
 
เอกลักษณ์(Unigueness)    มหาวิทยาลัยนำความรู้สู่สังคม