ประชาสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ท่านใดสนใจสมัครเรียนสาขาระบบสารสนเทศ สามารถสมัครออนไลน์... นักเรียนนักศึกษาท่านใดสนใจสมัครเรียนสาขาระบบสารสนเทศ สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้[อ่าน : 81 ครั้ง]
  • เรียนเชิญร่วมงาน Congratulations Day แด่บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ เรียนเชิญร่วมงาน Congratulations Day แด่บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา2558-2559[อ่าน : 80 ครั้ง]
  • ขอเชิญชวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า สาขาระบบสารสนเทศ กิจกรรมทำบุญสาขา และสานสัมพันธ์พี่น้อง ระบบสา... ขอเชิญนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า สาขาระบบสารสนเทศ กิจกรรมทำบุญสาขา และสานสัมพันธ์พี่น้อง ระบบสารสนเทศ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560[อ่าน : 124 ครั้ง]
กิจกรรม ดู กิจกรรมทั้งหมด
อาจารย์คณภร ควรรตกุล ได้นำนักศ...

อาจารย์คณภร ควรรตกุล ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ไปช่วยยกกระเบื้องหลังคาศาลาวัดที่ วัดป่าสิริจ... [อ่าน : 179 ครั้ง]

Congratulations Day แด่บัณฑิตส...

Congratulations Day แด่บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ธีมงานลายดอก ระบบสารสนเทศเรา... [อ่าน : 114 ครั้ง]

ทำบุญสาขา ณ วัดเทพธารทอง

คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก... [อ่าน : 224 ครั้ง]

กิจกรรมไหว้ครูและสานสัมพันธ์พี...

กิจกรรมไหว้ครูและสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาระบบสารสนเทศ #Cr. #ภาพ B'FongBeer Chanipol [อ่าน : 181 ครั้ง]

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา...

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง 16... [อ่าน : 368 ครั้ง]

ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง ร.๙

นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม เข้าร่วมทำความดี ในโครงการปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง ร.๙ [อ่าน : 365 ครั้ง]

งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงาน ดู งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานทั้งหมด
  • การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยนวัตกรรม EngVid Online School สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใน... ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 256 The Development of Basic English Skills Using EngVid Online School Innovation for Teachers at Border Patrol Police in Loei Province Area[อ่าน : 1 ครั้ง]
  • การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ด้านธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออก ของปร... ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557 โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ด้านธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นตัวกลางในก...[อ่าน : 1 ครั้ง]
  • รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประยุกต์ใช้สมุนไพรไทย (Model of using local wisdom and Applicati... ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2556 (ผู้ร่วมวิจัย) (เงินงบประมาณแผ่นดิน) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ[อ่าน : 1 ครั้ง]
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ ดู ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติทั้งหมด
  • การพัฒนาพจนานุกรมมัลติมีเดียอังกฤษ –ไทย สําหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (หน้า 50). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชธานี.[อ่าน : 4 ครั้ง]
  • ระบบบริหารจัดการข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (หน้า 49). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชธานี. [อ่าน : 4 ครั้ง]
โครงการฝึกอบรม ดู โครงการฝึกอบรมทั้งหมด
บริการวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ ดู บริการวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
วันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ วิ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟแวร์ประยุกต์พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ [อ่าน : 65 ครั้ง]

วันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ วิ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟแวร์ประยุกต์พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ [อ่าน : 36 ครั้ง]

วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ วิ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟแวร์ประยุกต์พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ [อ่าน : 78 ครั้ง]

วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ณ วิ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟแวร์ประยุกต์พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ [อ่าน : 34 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมู...

วันที่ 10-11 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุดร อบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพแบบออนไลน์ [อ่าน : 44 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบ...

7-8 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กทม. [อ่าน : 25 ครั้ง]