ประชาสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ท่านใดสนใจสมัครเรียนสาขาระบบสารสนเทศ สามารถสมัครออนไลน์... นักเรียนนักศึกษาท่านใดสนใจสมัครเรียนสาขาระบบสารสนเทศ สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้[อ่าน : 229 ครั้ง]
  • เรียนเชิญร่วมงาน Congratulations Day แด่บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ เรียนเชิญร่วมงาน Congratulations Day แด่บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา2558-2559[อ่าน : 153 ครั้ง]
  • ขอเชิญชวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า สาขาระบบสารสนเทศ กิจกรรมทำบุญสาขา และสานสัมพันธ์พี่น้อง ระบบสา... ขอเชิญนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า สาขาระบบสารสนเทศ กิจกรรมทำบุญสาขา และสานสัมพันธ์พี่น้อง ระบบสารสนเทศ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560[อ่าน : 212 ครั้ง]
กิจกรรมสาขาระบบสารสนเทศ ดู กิจกรรมสาขาระบบสารสนเทศทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกๆท่...

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่32 ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 73 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมประจำปีก...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 190 ครั้ง]

ผลงานของนักศึกษา ดู ผลงานของนักศึกษาทั้งหมด
งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงาน ดู งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานทั้งหมด
  • การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยนวัตกรรม EngVid Online School สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใน... ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 256 The Development of Basic English Skills Using EngVid Online School Innovation for Teachers at Border Patrol Police in Loei Province Area[อ่าน : 83 ครั้ง]
  • การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ด้านธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออก ของปร... ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557 โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ด้านธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นตัวกลางในก...[อ่าน : 69 ครั้ง]
  • รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประยุกต์ใช้สมุนไพรไทย (Model of using local wisdom and Applicati... ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2556 (ผู้ร่วมวิจัย) (เงินงบประมาณแผ่นดิน) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ[อ่าน : 77 ครั้ง]
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ ดู ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติทั้งหมด
  • การพัฒนาพจนานุกรมมัลติมีเดียอังกฤษ –ไทย สําหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (หน้า 50). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชธานี.[อ่าน : 87 ครั้ง]
  • ระบบบริหารจัดการข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (หน้า 49). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชธานี. [อ่าน : 70 ครั้ง]
บริการวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ ดู บริการวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
วันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ วิ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟแวร์ประยุกต์พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ [อ่าน : 369 ครั้ง]

วันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ วิ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟแวร์ประยุกต์พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ [อ่าน : 137 ครั้ง]

วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ วิ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟแวร์ประยุกต์พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ [อ่าน : 291 ครั้ง]

วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ณ วิ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟแวร์ประยุกต์พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ [อ่าน : 124 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมู...

วันที่ 10-11 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุดร อบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพแบบออนไลน์ [อ่าน : 137 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบ...

7-8 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กทม. [อ่าน : 115 ครั้ง]