ประชาสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ท่านใดสนใจสมัครเรียนสาขาระบบสารสนเทศ สามารถสมัครออนไลน์... นักเรียนนักศึกษาท่านใดสนใจสมัครเรียนสาขาระบบสารสนเทศ สามารถสมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้[อ่าน : 145 ครั้ง]
  • เรียนเชิญร่วมงาน Congratulations Day แด่บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ เรียนเชิญร่วมงาน Congratulations Day แด่บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา2558-2559[อ่าน : 117 ครั้ง]
  • ขอเชิญชวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า สาขาระบบสารสนเทศ กิจกรรมทำบุญสาขา และสานสัมพันธ์พี่น้อง ระบบสา... ขอเชิญนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า สาขาระบบสารสนเทศ กิจกรรมทำบุญสาขา และสานสัมพันธ์พี่น้อง ระบบสารสนเทศ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560[อ่าน : 159 ครั้ง]
ผลงานของนักศึกษา ดู ผลงานของนักศึกษาทั้งหมด
กิจกรรม ดู กิจกรรมทั้งหมด
อาจารย์คณภร ควรรตกุล ได้นำนักศ...

อาจารย์คณภร ควรรตกุล ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ ไปช่วยยกกระเบื้องหลังคาศาลาวัดที่ วัดป่าสิริจ... [อ่าน : 269 ครั้ง]

Congratulations Day แด่บัณฑิตส...

Congratulations Day แด่บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ธีมงานลายดอก ระบบสารสนเทศเรา... [อ่าน : 177 ครั้ง]

งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงาน ดู งานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานทั้งหมด
  • การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วยนวัตกรรม EngVid Online School สำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใน... ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 256 The Development of Basic English Skills Using EngVid Online School Innovation for Teachers at Border Patrol Police in Loei Province Area[อ่าน : 25 ครั้ง]
  • การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ด้านธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออก ของปร... ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2557 โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ด้านธุรกิจเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นตัวกลางในก...[อ่าน : 21 ครั้ง]
  • รูปแบบการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการประยุกต์ใช้สมุนไพรไทย (Model of using local wisdom and Applicati... ทุนงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2556 (ผู้ร่วมวิจัย) (เงินงบประมาณแผ่นดิน) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ[อ่าน : 24 ครั้ง]
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติ ดู ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ/นานาชาติทั้งหมด
  • การพัฒนาพจนานุกรมมัลติมีเดียอังกฤษ –ไทย สําหรับนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (หน้า 50). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชธานี.[อ่าน : 24 ครั้ง]
  • ระบบบริหารจัดการข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 (หน้า 49). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชธานี. [อ่าน : 23 ครั้ง]
โครงการฝึกอบรม ดู โครงการฝึกอบรมทั้งหมด
โครงการพัฒนาเสริมสร้างความความ...

วันที่ 15 พ.ค. 2561 เป็นโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในบริหารเครือข่ายองค์กรได้อย่างมีประสิ... [อ่าน : 31 ครั้ง]

บริการวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ ดู บริการวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด
วันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ วิ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟแวร์ประยุกต์พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ [อ่าน : 136 ครั้ง]

วันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ วิ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟแวร์ประยุกต์พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ [อ่าน : 56 ครั้ง]

วันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ วิ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟแวร์ประยุกต์พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ [อ่าน : 124 ครั้ง]

วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ณ วิ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟแวร์ประยุกต์พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพแบบออนไลน์ [อ่าน : 53 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมู...

วันที่ 10-11 มีนาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุดร อบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพแบบออนไลน์ [อ่าน : 62 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบ...

7-8 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กทม. [อ่าน : 46 ครั้ง]